Pridobitev statusa socialnega podjetja

Status socialnega podjetja lahko pridobijo pravne osebe, ki so NEPROFITNE: npr. društvo, zavod, ustanova, zadruga, evropska zadruga, zaposlitveni center, invalidsko podjetje in tudi gospodarska družba, torej vse pravne osebe, ki imajo v aktu opredeljeno, da niso ustanovljene izključno z namenom pridobivanja dobička ter premoženja ne delijo, prav tako ne delijo ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki med lastnike.

 

VLOGA
Za pridobitev statusa so. p. se na pristojni organ ali ponavadi okrožno sodišče predloži vloga za registracijo socialnega podjetja, ki na podlagi petega odst. 7. člena ZSocP-A ugotavlja pogoje za pridobitev statusa socialnega podjetja. Vlogi mora biti predložen tudi sklep ustanovitelja, da namerava predlagatelj poslovati kot socialno podjetje.

Vsi dokumenti, ki jih morate pripraviti za pridobitev statusa socialno podjetje:

  • prilagojen akt o ustanovitvi, statut društva oziroma zadružna pravila (vsebina 12. člen ZSocP-A) – overjen podpis,
  • sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje – overjen podpis,
  • osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in za društva še obseg pooblastil,
  • dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma za društva vrednost premoženja,
  • podatek, da pravna oseba ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ter da ima poravnane vse dospele davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost delavcev (po uradni dolžnosti obvezno le pri preoblikovanju društva v socialno podjetje).
  • pa še opomba, morda bo katero sodišče od vas zahtevalo še kakšen drugi dokument, kot je na primer pri zavodu Sklep ustanovitelja o spremembi firme zavoda, skrajšani firmi zavoda, preoblikovanju v socialno podjetje in sklep o spremembi akta, v skladu s priglašenim predlogom in priloženim aktom,

ter seveda spremne obrazce za oddajo vlogo na sodni register, če vlogo pripravljate sami (PREDLOG ZA VPIS SPREMEMBE V SODNI REGISTER, SPR-1, SPR-2 …).

REGISTRSKI POSTOPEK
OPOMBA: registrski postopek se nanaša še na “stari” zakon ZSocP, saj na pristojni strani MGRT še ni posodobljen. Vir: http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/socialno_podjetnistvo/registrski_postopek/

Vlogo za registracijo nepridobitne pravne osebe kot socialnega podjetja se odda na pristojni registrski organ. To velja tudi v primeru, ko je nepridobitna pravna oseba (npr. društvo, d. o. o.) že ustanovljena in se v postopku do registrira v socialno podjetje.

Registrski organ upravna enota na območju katere je sedež društva okrožna sodišča/sodni register pristojno ministrstvo za izdajo soglasja k aktu okrožna sodišča/sodni register
Pogoji za ustanovitev so določeni z ZSocP in zakonodajo, ki ureja organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe

Registrski organ z aktom, s katerim odloči o vpisu nepridobitne pravne osebe v register, odloči tudi, da se pri firmi ali imenu nepridobitne pravne osebe v register vpiše dostavek »socialno podjetje« (so. p.). Z vpisom tega dostavka v register ali javno evidenco nepridobitna pravna oseba pridobi status socialnega podjetja in lahko začne poslovati kot socialno podjetje.

Viri: