Socialno podjetništvo

Socialno podjetništvo je oblika podjetništva z velikim čutom za družbeno odgovornost in ljudi. Pravna oseba, ki želi v Sloveniji formalno poslovati kot socialno podjetje, mora pridobi status socialnega podjetja. Ta status lahko pridobi z (do)registracijo nepridobitne pravne osebe (na primer društva).

Po pridobitvi statusa lahko socialno podjetje deluje na vseh področjih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Ustanovi pa se lahko tudi z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.

Bistvena razlika med klasičnimi in socialnimi podjetji je sam namen ustanovitve socialnega podjetja. Socialno podjetje se ne ustanavlja z namenom pridobivanja dobička, ampak z namenom trajnega opravljanja dejavnosti, ki ima pozitivne družbene učinke skladno z načeli socialnega podjetništva. Ta načela so nepridobitnost, enakopravnost članstva in prostovoljnost.

Načelo nepridobitnosti določa, da socialno podjetje premoženje in presežke prihodkov nad odhodki vlaga nazaj v lastno dejavnost. Načelo enakopravnosti članstva določa, da posamezni ustanovitelj ali lastnik pri odločanju nima prevladujočega vpliva ter da odločitve sprejemajo vsi deležniki podjetja, in sicer po načelu en član, en glas. Načelo prostovoljnosti pa določa, da se v delovanje socialnega podjetja vključujejo vsi deležniki (to je člani, zaposleni, prostovoljci in drugi) prostovoljno.

Podrobneje delovanje socialnih podjetij določa Zakon o socialnem podjetništvu

fotka_miza_unsplash_900px

Pridobitev statusa socialnega podjetja

Status socialnega podjetja lahko pridobijo pravne osebe, ki so NEPROFITNE: npr. društvo, zavod, ustanova, zadruga, evropska zadruga, zaposlitveni center, invalidsko podjetje in tudi gospodarska družba, torej vse pravne osebe, ki…